ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์
1
การประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2567
2
รับน้องคณะวิทยาการจัดการ 1/2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 มิ.ย. 2567
3
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 มิ.ย. 2567
4
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 มิ.ย. 2567
5
โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย...เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 มิ.ย. 2567
6
กิจกรรม big cleaning day
ผู้โพส:Administrator
วันที่:17 พ.ค. 2567
7
โครงการเพาะพันธ์ุต้นกล้าอินทนิล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 พ.ค. 2567
8
อบรมเชิงปฏิบัติการ Re skills & Up skills ทักษะวิศวกรสังคม เทคนิคการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาทักษะ Facilitator & Coaching
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 เม.ย. 2567
9
การจัดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผ้าทอพื้นถิ่นอัตลักษณ์ เมืองมรดกโลกอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:25 เม.ย. 2567
10
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพตฟอร์มออนไลน์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:25 เม.ย. 2567
11
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 เม.ย. 2567
12
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สัญจร ครั้งที่ 4/2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:10 เม.ย. 2567
13
การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 มี.ค. 2567
14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม และควบคุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2567
15
โครงการอบรมการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 มี.ค. 2567
16
เทคนิคการสร้างกิจกรรมแบบ Active Learning ใน PowerPoint ด้วย ClassPoint
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มี.ค. 2567
17
สอบสัมภาษณ์ และทำสัญญารับทุนร่วมกันระหว่าง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มรภ.เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 มี.ค. 2567
18
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 มี.ค. 2567
19
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานภาคส่งเสริมบุคลิกภาพ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 มี.ค. 2567
20
สาขาคอมพิวเอตร์ธุรกิจจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก่อนจบการศึกษา ของนักศึกษารหัส 63
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 มี.ค. 2567
21
การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 มี.ค. 2567
22
โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการนำเสนอเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มี.ค. 2567
23
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:5 มี.ค. 2567
24
โครงการอบรมการตกแต่งภาพและนำเสนอเนื้อหาสำหรับขายออนไลน์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ก.พ. 2567
25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Canva for Human Resource Management
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 ก.พ. 2567
26
วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.พ. 2567
27
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2567
28
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.พ. 2567
29
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2567
30
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2567
31
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ก.พ. 2567
32
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2567
33
งานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2567
34
โครงการวิพากษ์หลักสูตร OBE สาขาวิชาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ม.ค. 2567
35
การประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 ม.ค. 2567
36
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:10 ม.ค. 2567
37
โครงการทำบุญตักบาตร สานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ธ.ค. 2566
38
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนการพัฒนาส่วนบุคคลที่มีประสิทธิผล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ธ.ค. 2566
39
แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ธ.ค. 2566
40
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ธ.ค. 2566
41
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ธ.ค. 2566
42
50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 พ.ย. 2566
43
Big Cleaning Day มหาวิทยาลัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 พ.ย. 2566
44
การประชุมเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:10 พ.ย. 2566
45
การประกวด PCRU Model Boy Girl and LGBTQ leading the local to the global
ผู้โพส:Administrator
วันที่:25 ต.ค. 2566
46
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ต.ค. 2566
47
โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ต.ค. 2566
48
วันสถาปนา "จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 ก.ย. 2566
49
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 ก.ย. 2566
50
โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง "TIKTOK for Business สร้าง Content ยังไงให้ได้เงิน"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ก.ย. 2566
51
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 ก.ย. 2566
52
โครงการสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยหลังโควิด-19
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 ก.ย. 2566
53
โครงการสัมมนาให้ความรู้ องค์กรยุคใหม่กับคนรุ่นใหม่ แรงบันดาลใจสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.ย. 2566
54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการใช้แอพพลิเคชั่น TikTok
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.ย. 2566
55
แกรนด์โอเพนนิ่ง เพชรบูรณ์ - สมุทรสงคราม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ย. 2566
56
โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ย. 2566
57
โครงการสัมมนา “การจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ย. 2566
58
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 ส.ค. 2566
59
โครงการสัมมนา “การคุ้มครองสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 ส.ค. 2566
60
นิเทศศาสตร์ จัดบรรยาย “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสาร”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 ส.ค. 2566
61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเพจการท่องเที่ยว”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ส.ค. 2566
62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายได้เสริมจากการขขายสินค้าบน TikTok Seller
ผู้โพส:Administrator
วันที่:17 ส.ค. 2566
63
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการรับน้องสาขาวิชาการตลาด 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ส.ค. 2566
64
สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ส.ค. 2566
65
โครงการพัฒนาบุคลากร คลินิกวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเขียนตำราและหนังสือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ส.ค. 2566
66
โครงการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Version 4)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ส.ค. 2566
67
โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ก.ค. 2566
68
โครงการสานสัมพันธ์บัญชี ประเพณีไหว้ครูสู่ขวัญ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 ก.ค. 2566
69
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Perfect Personality For Work
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ก.ค. 2566
70
การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.ค. 2566
71
โครงการลานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.ค. 2566
72
พิธีไหว้ครู
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.ค. 2566
73
การจัดการธุรกิจ SME ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การผลิตผ้า Eco Print
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.ค. 2566
74
โครงการ “สานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจน้องพี่ Management ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 ก.ค. 2566
75
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 ก.ค. 2566
76
นิเทศศาสตร์ “จากเด็กช่างสู่นักสื่อสารดิจิทัล” โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:10 ก.ค. 2566
77
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการสร้างนักขายชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:4 ก.ค. 2566
78
เศรษฐศาสตร์การลงทุน จัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญรับน้องใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ก.ค. 2566
79
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 มิ.ย. 2566
80
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มิ.ย. 2566
81
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 กลุ่มที่ 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 มิ.ย. 2566
82
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 มิ.ย. 2566
83
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 มิ.ย. 2566
84
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 มิ.ย. 2566
85
นิเทศศาสตร์ รับรางวัลที่ 2 “ฅนทันสื่อเป๊ะปังอลังการ”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 มิ.ย. 2566
86
นิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทหล่ม บ้านหวาย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 มิ.ย. 2566
87
โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 มิ.ย. 2566
88
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
89
การท่องเที่ยวและการโรงแรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
90
การบัญชี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
91
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
92
เศรษศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 มิ.ย. 2566
93
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 มิ.ย. 2566
94
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 มิ.ย. 2566
95
การตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 มิ.ย. 2566
96
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 มิ.ย. 2566
97
MBA รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มิ.ย. 2566
98
การจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มิ.ย. 2566
99
นิเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 มิ.ย. 2566
100
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปี1-4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 พ.ค. 2566
101
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สู่ภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 พ.ค. 2566
102
โครงการหลักสูตรระยะสั้น "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:25 พ.ค. 2566
103
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 5 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร์พระราชา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 พ.ค. 2566
104
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 พ.ค. 2566
105
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 พ.ค. 2566
106
ก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล “PCRU Freshy Camp” ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 พ.ค. 2566
107
ทีมวิจัยพฤฒพลัง ทุน ววน.66 ประชุม Phase#3 เพื่อเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลรอบใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2566
108
การพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 เม.ย. 2566
109
ยกทัพอาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการส่งเสริม YouTuber เส้นทางการสร้างรายได้ด้วย YouTube
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 เม.ย. 2566
110
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 เม.ย. 2566
111
โครงการบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:5 เม.ย. 2566
112
เก็บข้อมูลจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ณ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 เม.ย. 2566
113
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มี.ค. 2566
114
โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มี.ค. 2566
115
การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขามในรูปแบบสะดวกเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มี.ค. 2566
116
การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขาม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 มี.ค. 2566
117
โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 มี.ค. 2566
118
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 มี.ค. 2566
119
โครงการอบรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 มี.ค. 2566
120
แนวทางการพัฒนาความคิด Decision weighing matrix
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 มี.ค. 2566
121
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปสู่ OTOP Premium และส่งเสริมช่องทางการตลาดเชิงรุกในยุค New Normal
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 มี.ค. 2566
122
โครงการ “การจัดความรู้ด้านงานวิจัย” และ โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
123
โครงการการถ่ายทอดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
124
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภณัฐ คำภาอินทร์ ที่ ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ กับหัวข้อผลงาน Spot และ Poster
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
125
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
126
วจก.ร่วมการประชุมนิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารพบคณะ สำนัก สถาบัน คณะวิทยาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:17 มี.ค. 2566
127
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 มี.ค. 2566
128
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่งงานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 มี.ค. 2566
129
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มี.ค. 2566
130
โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 3 ชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2566
131
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2566
132
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 มี.ค. 2566
133
โครงการอบรมการตกแต่งภาพสำหรับขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 มี.ค. 2566
134
ศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการข่าว การนำเสนอข่าวประเภทต่างๆ ของโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรูปแบบonline
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 มี.ค. 2566
135
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ก.พ. 2566
136
นักขายน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ก.พ. 2566
137
การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ก.พ. 2566
138
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 ก.พ. 2566
139
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ก.พ. 2566
140
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ก.พ. 2566
141
ปิดคอร์สไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการ English for Fun 202
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ก.พ. 2566
142
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.พ. 2566
143
ตรวจครุภัณฑ์ 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.พ. 2566
144
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.พ. 2566
145
การประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.พ. 2566
146
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ก.พ. 2566
147
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 ก.พ. 2566
148
วันราชภัฏ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.พ. 2566
149
รู้ทันสื่อ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
150
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
151
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน Cyber Security และการ Monitoring System
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
152
เยาวชนคนบึงสามพันรู้ทันสื่อ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.พ. 2566
153
โครงการสัมมนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.พ. 2566
154
โครงการ English for Fun 2023
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
155
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
156
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
157
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ก.พ. 2566
158
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ก.พ. 2566
159
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ก.พ. 2566
160
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 ก.พ. 2566
161
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักบริหารและจริยธรรมทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 ก.พ. 2566
162
โครงการ English for Fun 2023
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2566
163
คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดบูธงานมะขามหวาน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2566
164
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 ม.ค. 2566
165
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ม.ค. 2566
166
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ม.ค. 2566
167
อบรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ประเด็นหัวข้อ “การบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ม.ค. 2566
168
โครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 ม.ค. 2566
169
บรรยากาศซ้อมใหญ่งานรับปริญญา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ธ.ค. 2565
170
ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 พ.ย. 2565
171
สาขาวิชาการตลาด อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 พ.ค. 2565
172
วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไร่ทิพย์เสาวรส
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
173
วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
174
วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheer up to Startup ปีที่ 2 ให้แก่นักศึกษา และเพื่อบ่มเพาะ (Incubation) และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
175
ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 เม.ย. 2565
176
8 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 เม.ย. 2565
177
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2565

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex