ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์
1
โครงการอบรมการตกแต่งภาพและนำเสนอเนื้อหาสำหรับขายออนไลน์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ก.พ. 2567
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Canva for Human Resource Management
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 ก.พ. 2567
3
วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.พ. 2567
4
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2567
5
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.พ. 2567
6
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2567
7
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2567
8
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ก.พ. 2567
9
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2567
10
งานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2567
11
โครงการวิพากษ์หลักสูตร OBE สาขาวิชาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ม.ค. 2567
12
การประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 ม.ค. 2567
13
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:10 ม.ค. 2567
14
โครงการทำบุญตักบาตร สานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ธ.ค. 2566
15
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนการพัฒนาส่วนบุคคลที่มีประสิทธิผล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ธ.ค. 2566
16
แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ธ.ค. 2566
17
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ธ.ค. 2566
18
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ธ.ค. 2566
19
50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 พ.ย. 2566
20
Big Cleaning Day มหาวิทยาลัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 พ.ย. 2566
21
การประชุมเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:10 พ.ย. 2566
22
การประกวด PCRU Model Boy Girl and LGBTQ leading the local to the global
ผู้โพส:Administrator
วันที่:25 ต.ค. 2566
23
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ต.ค. 2566
24
โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ต.ค. 2566
25
วันสถาปนา "จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 ก.ย. 2566
26
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 ก.ย. 2566
27
โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง "TIKTOK for Business สร้าง Content ยังไงให้ได้เงิน"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ก.ย. 2566
28
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 ก.ย. 2566
29
โครงการสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยหลังโควิด-19
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 ก.ย. 2566
30
โครงการสัมมนาให้ความรู้ องค์กรยุคใหม่กับคนรุ่นใหม่ แรงบันดาลใจสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.ย. 2566
31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการใช้แอพพลิเคชั่น TikTok
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.ย. 2566
32
แกรนด์โอเพนนิ่ง เพชรบูรณ์ - สมุทรสงคราม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ย. 2566
33
โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ย. 2566
34
โครงการสัมมนา “การจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ย. 2566
35
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 ส.ค. 2566
36
โครงการสัมมนา “การคุ้มครองสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 ส.ค. 2566
37
นิเทศศาสตร์ จัดบรรยาย “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสาร”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 ส.ค. 2566
38
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเพจการท่องเที่ยว”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ส.ค. 2566
39
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายได้เสริมจากการขขายสินค้าบน TikTok Seller
ผู้โพส:Administrator
วันที่:17 ส.ค. 2566
40
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการรับน้องสาขาวิชาการตลาด 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ส.ค. 2566
41
สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ส.ค. 2566
42
โครงการพัฒนาบุคลากร คลินิกวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเขียนตำราและหนังสือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ส.ค. 2566
43
โครงการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Version 4)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ส.ค. 2566
44
โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ก.ค. 2566
45
โครงการสานสัมพันธ์บัญชี ประเพณีไหว้ครูสู่ขวัญ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 ก.ค. 2566
46
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Perfect Personality For Work
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ก.ค. 2566
47
การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.ค. 2566
48
โครงการลานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.ค. 2566
49
พิธีไหว้ครู
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.ค. 2566
50
การจัดการธุรกิจ SME ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การผลิตผ้า Eco Print
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.ค. 2566
51
โครงการ “สานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจน้องพี่ Management ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 ก.ค. 2566
52
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 ก.ค. 2566
53
นิเทศศาสตร์ “จากเด็กช่างสู่นักสื่อสารดิจิทัล” โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:10 ก.ค. 2566
54
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการสร้างนักขายชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:4 ก.ค. 2566
55
เศรษฐศาสตร์การลงทุน จัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญรับน้องใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ก.ค. 2566
56
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 มิ.ย. 2566
57
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มิ.ย. 2566
58
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 กลุ่มที่ 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 มิ.ย. 2566
59
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 มิ.ย. 2566
60
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 มิ.ย. 2566
61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 มิ.ย. 2566
62
นิเทศศาสตร์ รับรางวัลที่ 2 “ฅนทันสื่อเป๊ะปังอลังการ”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 มิ.ย. 2566
63
นิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทหล่ม บ้านหวาย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 มิ.ย. 2566
64
โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 มิ.ย. 2566
65
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
66
การท่องเที่ยวและการโรงแรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
67
การบัญชี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
68
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
69
เศรษศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 มิ.ย. 2566
70
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 มิ.ย. 2566
71
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 มิ.ย. 2566
72
การตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 มิ.ย. 2566
73
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 มิ.ย. 2566
74
MBA รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มิ.ย. 2566
75
การจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มิ.ย. 2566
76
นิเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 มิ.ย. 2566
77
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปี1-4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 พ.ค. 2566
78
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สู่ภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 พ.ค. 2566
79
โครงการหลักสูตรระยะสั้น "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:25 พ.ค. 2566
80
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 5 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร์พระราชา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 พ.ค. 2566
81
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 พ.ค. 2566
82
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 พ.ค. 2566
83
ก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล “PCRU Freshy Camp” ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 พ.ค. 2566
84
ทีมวิจัยพฤฒพลัง ทุน ววน.66 ประชุม Phase#3 เพื่อเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลรอบใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2566
85
การพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 เม.ย. 2566
86
ยกทัพอาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการส่งเสริม YouTuber เส้นทางการสร้างรายได้ด้วย YouTube
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 เม.ย. 2566
87
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 เม.ย. 2566
88
โครงการบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:5 เม.ย. 2566
89
เก็บข้อมูลจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ณ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 เม.ย. 2566
90
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มี.ค. 2566
91
โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มี.ค. 2566
92
การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขามในรูปแบบสะดวกเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มี.ค. 2566
93
การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขาม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 มี.ค. 2566
94
โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 มี.ค. 2566
95
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 มี.ค. 2566
96
โครงการอบรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 มี.ค. 2566
97
แนวทางการพัฒนาความคิด Decision weighing matrix
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 มี.ค. 2566
98
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปสู่ OTOP Premium และส่งเสริมช่องทางการตลาดเชิงรุกในยุค New Normal
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 มี.ค. 2566
99
โครงการ “การจัดความรู้ด้านงานวิจัย” และ โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
100
โครงการการถ่ายทอดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
101
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภณัฐ คำภาอินทร์ ที่ ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ กับหัวข้อผลงาน Spot และ Poster
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
102
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 มี.ค. 2566
103
วจก.ร่วมการประชุมนิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารพบคณะ สำนัก สถาบัน คณะวิทยาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:17 มี.ค. 2566
104
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 มี.ค. 2566
105
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่งงานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 มี.ค. 2566
106
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มี.ค. 2566
107
โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 3 ชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2566
108
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2566
109
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 มี.ค. 2566
110
โครงการอบรมการตกแต่งภาพสำหรับขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 มี.ค. 2566
111
ศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการข่าว การนำเสนอข่าวประเภทต่างๆ ของโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรูปแบบonline
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 มี.ค. 2566
112
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ก.พ. 2566
113
นักขายน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ก.พ. 2566
114
การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ก.พ. 2566
115
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 ก.พ. 2566
116
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ก.พ. 2566
117
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ก.พ. 2566
118
ปิดคอร์สไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการ English for Fun 202
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ก.พ. 2566
119
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.พ. 2566
120
ตรวจครุภัณฑ์ 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.พ. 2566
121
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.พ. 2566
122
การประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.พ. 2566
123
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ก.พ. 2566
124
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 ก.พ. 2566
125
วันราชภัฏ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.พ. 2566
126
รู้ทันสื่อ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
127
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
128
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน Cyber Security และการ Monitoring System
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
129
เยาวชนคนบึงสามพันรู้ทันสื่อ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.พ. 2566
130
โครงการสัมมนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.พ. 2566
131
โครงการ English for Fun 2023
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
132
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
133
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
134
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ก.พ. 2566
135
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ก.พ. 2566
136
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ก.พ. 2566
137
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะด้านดิจิทัล
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 ก.พ. 2566
138
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักบริหารและจริยธรรมทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 ก.พ. 2566
139
โครงการ English for Fun 2023
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2566
140
คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดบูธงานมะขามหวาน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2566
141
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 ม.ค. 2566
142
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ม.ค. 2566
143
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ม.ค. 2566
144
อบรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ประเด็นหัวข้อ “การบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ม.ค. 2566
145
โครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 ม.ค. 2566
146
บรรยากาศซ้อมใหญ่งานรับปริญญา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ธ.ค. 2565
147
ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 พ.ย. 2565
148
สาขาวิชาการตลาด อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 พ.ค. 2565
149
วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไร่ทิพย์เสาวรส
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
150
วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
151
วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheer up to Startup ปีที่ 2 ให้แก่นักศึกษา และเพื่อบ่มเพาะ (Incubation) และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
152
ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 เม.ย. 2565
153
8 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 เม.ย. 2565
154
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2565

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex