ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์
1
โครงการ English for Fun 2023
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2566
2
คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดบูธงานมะขามหวาน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2566
3
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:30 ม.ค. 2566
4
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ม.ค. 2566
5
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ม.ค. 2566
6
อบรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ประเด็นหัวข้อ “การบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ม.ค. 2566
7
โครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 ม.ค. 2566
8
บรรยากาศซ้อมใหญ่งานรับปริญญา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ธ.ค. 2565
9
ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 พ.ย. 2565
10
สาขาวิชาการตลาด อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 พ.ค. 2565
11
วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไร่ทิพย์เสาวรส
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
12
วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
13
วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheer up to Startup ปีที่ 2 ให้แก่นักศึกษา และเพื่อบ่มเพาะ (Incubation) และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ค. 2565
14
ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 เม.ย. 2565
15
8 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 เม.ย. 2565
16
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2565

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex