ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ  3 ก.ค. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 440

วันที่ 3 ก.ค. 67 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยได้รับเกียติรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ เป็นประธาน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ และ อาจารย์สุพจน์ เกตุขาว กรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินฯ ณ ห้องพักิาจารย์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex