ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์
1
โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการสร้างกิจกรรมแบบ Active Learning ใน PowerPoint ด้วย ClassPoint
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ก.พ. 2567
2
Job Fair 2024 “งานได้คน คนได้งาน”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ก.พ. 2567
3
โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการนำเสนอเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 ก.พ. 2567
4
หอสมุดกลางเปิดให้บริการ ระหว่าง 12 - 23 กุมภาพันธ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 ก.พ. 2567
5
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนคณะ 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ก.พ. 2567
6
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงแบบ PLS-SEM
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ม.ค. 2567
7
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด ทุน บพท. ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 ม.ค. 2567
8
การแข่งขันนำเสนอของบประมาณพัฒนาธุรกิจ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ม.ค. 2567
9
ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าห้องสมุด
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ธ.ค. 2566
10
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ธ.ค. 2566
11
สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ธ.ค. 2566
12
รับสมัครนักศึกษาทุนพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ธ.ค. 2566
13
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ธ.ค. 2566
14
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัยภายใน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ธ.ค. 2566
15
การอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ รุ่นที่ 4-6
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 พ.ย. 2566
16
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 พ.ย. 2566
17
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ต.ค. 2566
18
โครงการอบรมเรื่อง การจดทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ต.ค. 2566
19
วันคล้ายวันสถาปนา "จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 ก.ย. 2566
20
50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ก.ย. 2566
21
กำหนดการขอเปิดวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:4 ก.ย. 2566
22
โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง "TIKTOK for Business สร้าง Content ยังไงให้ได้เงิน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 ส.ค. 2566
23
โครงการสัมมนา “การคุ้มครองสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ส.ค. 2566
24
กิจกรรม pcru unity mall มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 ส.ค. 2566
25
การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 ส.ค. 2566
26
โครงการลูกพ่อขุนผาเมืองรวมศรัทรา อันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 ส.ค. 2566
27
โครงการพัฒนาบุคลากร คลินิกวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเขียนตำราและหนังสือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ส.ค. 2566
28
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ส.ค. 2566
29
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ NRIIS
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ส.ค. 2566
30
สวพ. เปิดรับทุน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 ก.ค. 2566
31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 ก.ค. 2566
32
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง ให้ความรู้กับบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ก.ค. 2566
33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:12 ก.ค. 2566
34
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.ค. 2566
35
พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา กตัญญุตา บูชาบูรพาจารย์"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ค. 2566
36
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 ก.ค. 2566
37
ประชาสัมพันธ์ : เรื่องรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:28 มิ.ย. 2566
38
OPEN HEART OPEN HOUSE PCRU 2023 “OH HO 50th PCRU”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 มิ.ย. 2566
39
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม "กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 มิ.ย. 2566
40
โครงการเชิงปฏิบัติการเขียนทุนวิจัยให้ได้ทุนจากหน่วยงานภายนอก
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 มิ.ย. 2566
41
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง แนวทางการป้องกันคัดลอกผลงานวิจัย (plagiarism)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
42
โครงการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 มิ.ย. 2566
43
โครงการอบรม “การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้” (Outcome – Based Education (OBE)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 มิ.ย. 2566
44
หลักสูตรระยะสั้น
ผู้โพส:Administrator
วันที่:11 เม.ย. 2566
45
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
ผู้โพส:Administrator
วันที่:29 มี.ค. 2566
46
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและบริการ ชม-ชิม-ช้อป โดยเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ จากโครงการ U2T for BCG Phetchbun 2023
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 มี.ค. 2566
47
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 มี.ค. 2566
48
ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์ครบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 มี.ค. 2566
49
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพถ่าย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 มี.ค. 2566
50
การพัฒนาทักษะ Soft Skill
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 มี.ค. 2566
51
วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2565)
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ก.พ. 2566
52
เปิดรับบทความในสาขาวิทยาการจัดการทุกศาสตร์ ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:24 ก.พ. 2566
53
การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย และ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:23 ก.พ. 2566
54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:21 ก.พ. 2566
55
แจ้งกำหนดการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา ในภาคฤดูร้อน/2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.พ. 2566
56
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:18 ก.พ. 2566
57
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:15 ก.พ. 2566
58
ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิต
ผู้โพส:Administrator
วันที่:14 ก.พ. 2566
59
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม "วันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ" ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
60
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบแจ้งความประสงค์ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม English for Fun Summer Camp 2023
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 ก.พ. 2566
61
แบบสำรวจ KM และความต้องการด้านวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:31 ม.ค. 2566
62
DIGITAL INFINITY - HACKa THAILAND Season 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:16 ม.ค. 2566
63
ข่าวทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ม.ค. 2566
64
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Cheer up to Startup ปีที่ 2”
ผู้โพส:Administrator
วันที่:3 พ.ย. 2565
65
การเก็บชั่วโมงจิตอาสา กับการกู้ยืมเงิน กยศ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2565
66
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2565

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex