MS-PCRU

วิสัยทัศน์

 โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2565 /   ผู้เขียน  Administrator /   เปิดดู 1698

“มุ่งผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม”

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex