โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

...
ดร.ปาณิสรา คงปัญญา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

...
ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

...
ผศ.ดร.อำพล ชะโยมชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

...
ผศ.นิพนธ์ เพชระบูรณิน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

...
นางสาวระพีพร ระวิโรจน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

...
ผศ.ดร.ฐากูล อนุสรณ์พาณิชกุล

ประธานหลักสูตรวิชาวิทยาการจัดการ

...
อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

...
อาจารย์ณัฐนิชา อินทร์เพ็ญ

ประธานสาขาวิชาการตลาด

...
ผศ.ดร.อำพล ชะโยมชัย

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

...
อาจารย์ภรวลัญช์ มาอยู่

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

...
อาจารย์วิศิษฏ์ บิลมาศ

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

...
ผศ.บวรลักษณ์ เงินมา

ประธานสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

...
ดร.รักชนก สมศักดิ์

สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต

...
ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

...
อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex