หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร แผนการศึกษา
1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร แผนการศึกษา
1 สาขาวิชาการจัดการ ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์
2 สาขาวิชาการตลาด ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์
3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์
5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร แผนการศึกษา
1 สาขาวิชาการบัญชี ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร แผนการศึกษา
1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร แผนการศึกษา
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร แผนการศึกษา
1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดาวน์โหลด ลิงค์เว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex