สายสนับสนุน

นางสาวระพีพร ระวิโรจน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอรวรรณ ดีพา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา จันทร์ดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสรศักดิ์ พิลาเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพรรษา คำวิเศษ

นักวิชาการศึกษา

นายสมพร แทนจำปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพิมพ์วดี สีที

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวโศศิษฐา แดงตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญธิญาน์ ปิติไวยวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวประภาพรรณ บัวบาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางลัดดา ลูกจันทร์

พนักงานอาคาร

นางโฉมฉาย ขุนแพง

พนักงานอาคาร

นายปรีชา บุญกิจ

พนักงานอาคาร-สถานที่

นายบุญเพ็ง คำตื้อ

พนักงานขับรถยนต์

นางอุดมพร รักภู่

พนักงานอาคาร

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex