สายวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการ


ผศ.ดร.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล

ประธานสาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


อาจารย์ วิไลพร วงษ์อินทร์

ประธานสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการตลาด


อาจารย์ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ

ประธานสาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อาจารย์ ดร.ชลลดา ม่วงธนัง

ประธานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม


อาจารย์ภรวลัญช์ มาอยู่

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


ผศ.ดร.อำพล ชะโยมชัย

ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต


ผศ.บวรลักษณ์ เงินมา

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


อาจารย์ ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต


อาจารย์วิศิษฎ์ บิลมาศ

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต


อาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์

ประธานสาขานิเทศศาสตรบัณฑิต

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex