MS-PCRU

ยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินงาน

 โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2565 /   ผู้เขียน  Administrator /   เปิดดู 1872

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2  พัฒนานวัตกรรม การวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3  การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex