ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
        ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0

        ขอให้มั่นใจในหลักสูตรของเรา  พร้อมเสริฟให้กับน้องๆ ที่สนใจเข้ามาเป็นคนในองค์กรของเราโดยทางคณะได้เตรียมหลักสูตรไว้แล้วดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
อาจารย์เอ็ม  สายคำหน่อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ไกด์ด้านวิชาการ

Image 03

ปฏิทินวิชาการ

ข้อบังคับ

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2554
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2553
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558
รวมข้อบังคับ ระเบียบ พ.ศ. 2547 - 2557

ประกาศ

การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557
การส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2559
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558
อื่นๆ

ประกาศ กพอ.

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560
กำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

การจัดการความรู้

หน้าแรก
2562

การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

2562

หน้าแรก
2561

การใช้ชีวิตและการปรับตัวของอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

2561

หน้าแรก หน้าหลัง
2560

การบริหารการผลิตบัณฑิตแต่ละตัวบ่งชี้ให้ได้ระดับดีขึ้นไป

2560

หน้าแรก หน้าหลัง
2559

ผศ.รุ่นพี่ชี้แนะรุ่นน้อง

2559

ดาวน์โหลด