ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
        ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0

        ขอให้มั่นใจในหลักสูตรของเรา  พร้อมเสริฟให้กับน้องๆ ที่สนใจเข้ามาเป็นคนในองค์กรของเราโดยทางคณะได้เตรียมหลักสูตรไว้แล้วดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

ไกด์ด้านวิชาการ

Image 03

ปฏิทินวิชาการ

ข้อบังคับ

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2554
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2553
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558
รวมข้อบังคับ ระเบียบ พ.ศ. 2547 - 2557

ประกาศ

การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557
การส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2559
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558
อื่นๆ

ประกาศ กพอ.

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560
กำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

การจัดการความรู้

หน้าแรก
2565

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING และนวัตกรรมการเรียนรู้์

2565

หน้าแรก
2564

การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2564

หน้าแรก

2563

ACTIVELEARNING

2563

หน้าแรก
2562

การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

2562

หน้าแรก
2561

การใช้ชีวิตและการปรับตัวของอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

2561

หน้าแรก หน้าหลัง
2560

การบริหารการผลิตบัณฑิตแต่ละตัวบ่งชี้ให้ได้ระดับดีขึ้นไป

2560

หน้าแรก หน้าหลัง
2559

ผศ.รุ่นพี่ชี้แนะรุ่นน้อง

2559

ดาวน์โหลด