เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนคณะ2567 คลิกดาวโหลด

ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททั่วไป ทุนสนับสนุนการวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภททุนสันบสนุนการวิจัยภายใน

ผัง-IP


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม 1
กิจกรรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์และการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรภายในคณะ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2560
เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ