เอกสารดาวน์โหลด
มร.พช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ท้องถิ่น งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปี 2566 คลิกดูรายละเอียด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ฐานข้อมูลออนไลน์ คลิกดูรายละเอียด
สวพ.รับสมัครนักวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นนักวิจัยระดับดีและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 คลิกดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2564
แบบรายงานความก้าวหน้า2565
ประกาศรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูรายละเอียด
การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราราคากลางค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบTOR
แผนการใช้เงิน งวดที่1-3
รายงานการใช้เงิน งวดที่1 50%
รายงานการใช้เงิน งวดที่2 40%
รายงานการใช้เงิน งวดที่3 10%
ใบสำคัญรับเงิน งวดที่1 ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
ใบสำคัญรับเงิน งวดที่2 ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
ใบสำคัญรับเงิน งวดที่3 ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
แผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป
ประกาศทุนคณะ65
แบบฟอร์มข้อกําหนดและขอบเขตของงานวิจัย(TOR)
วจ002-2565-แบบเสนอวิจัยงบคณะ-ปีงบ-65-แผน
วจ001-2565-แบบเสนอวิจัยงบคณะ-ปีงบ-65-เดี่ยว-แนบ3
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยฉบับที่2-2564
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-2-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-1-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-3-10
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-2-40
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-1-50
แผนการใช้เงิน-งวดที่-1-3งวดที่-1-50-งวดที่-2-40-งวดที่-3-10
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ-TOR
ข้อกำหนด-TOR
เอกสารประกอบการทำสัญญา
แผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ประกาศทุนวิจัย-ป.โท-2564
ประกาศทุนวิจัย-ป.ตรี-2564
แบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการประเภททั่วไปป.โท
แบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการประเภททั่วไปป.ตรี
ประกาศอัตราราคากลางค่าใช้จ่าย2560
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนวิจัย-งบ2564
แบบเสนอวิจัยงบคณะ-ปีงบ-64-แผน
แบบเสนอวิจัยงบคณะ-ปีงบ-64-เดี่ยว
คู่มือการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสวพ62
ทุนวิจัยศาสตร์พระราชา
ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน63
ประกาศทุนวิจัยงบประมาณคณะ63
แบบรายงานความก้าวหน้า
ประกาศทุน-ป.โท
ประกาศทุนป.ตรี
แผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-3-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-2-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-1-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-3-10
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-2-40
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-1-50
แผนการใช้เงิน-งวดที่-1-3งวดที่-1-50-งวดที่-2-40-งวดที่-3-10
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ-TOR
ข้อกำหนด-TOR
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ2563
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททั่วไปประจำปีงบประมาณ2563
ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ62
ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ61
ประกาศทุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ประกาศทุนโครงการวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน
ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
การเขียนบทความ-TCI-030362
KM-Ampol-06.03.2562-v8-handout
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย_62
บันทึกข้อความขออนุญาตเช่ารถ
หนังสือสัญญาเช่ารถ
ประกาศการให้บริการวิชาการแก่สังคม-ประจำปีงบประมาณ2562
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบการทำสัญญา
สัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ
แผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ข้อกำหนด-TOR
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-3-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-2-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
ใบสำคัญรับเงิน-งวดที่-1-ไม่ต้องระบุวันเดือนปี
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-3-10
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-2-40
รายงานการใช้เงิน-งวดที่-1-50
แผนการใช้เงิน-งวดที่-1-3งวดที่-1-50-งวดที่-2-40-งวดที่-3-10
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ-TOR
แบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ-ประเภททั่วไป
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยส่วนตัว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย-61
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์4ปี(พ.ศ.2561-2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง-มหาวิทยาลัย
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททั่วไป
ผู้มีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองำนสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญา
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
การเขียนหัวข้อเสนอการวิจัย