ประกาศทุน
ประกาศทุนการจัดการความรู้ฯ65
ประกาศทุน สกสว 65
ประกาศทุนคณะ65
ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา64
ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ64
ประกาศทุนตามศาสตร์พระราชา63
ประกาศทุนนวัตกรรม63
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ2563
ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ62
ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ61
ประกาศทุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ประกาศทุนโครงการวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน
ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2561