จุดเด่นของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เขียนโปรแกรมตามแนวคิด UML ด้วยภาษา JAVA

การออกแบบ
และสร้างเว็บไซต์

ออกแบบกราฟฟิก
และสื่อมัลติมีเดีย

การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แนะนำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนอย่างไร?

สาขาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเรียนไม่ยากป็นการเรียนแบบแบ่งครึ่งระหว่าง ภาคคอมพิวเตอร์กับภาคธุรกิจ ซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง?

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. นักออกแบบฐานข้อมูล
4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
6. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
10. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
12. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
13. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
17. และอื่นๆ

ทำไมตัดสินใจมาเรียนสาขานี้ เรียนแล้วได้อะไร เรียนจบไปอยากทำงานอะไร มาฟังพี่ๆ เล่าให้ฟัง

จัดทำโดยนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14.25 น.