Business Computer @PCRU

Business Computer

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

Let's get to know us... 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Business Computer) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Business Computer)

คณาจารย์ประจำสาขา มีความพร้อมในด้านวิชาการ และวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ครบสำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Works and Awards

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2567

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ

ได้รับรางวัล นักวิจัยระดับดี ประจำปี พ.ศ.2565

นักศึกษานำเสนอผลงานวิชาการ

โดย นายชาญชัย ศรีสายคำ และน.ส.สุมินตรา ยังน้อย   

นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

โดย น.ส.หนึ่งฤทัย คำหมั่น Full paper...

News & Activity

Activity
การพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล
ณ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์, 26 เมษายน 2566
Activity
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นํ้าพริก 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์, 24 มีนาคม 2566
Activity
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
ณ ชุมชนบ้านเนินหัวโล้ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร, 28 เมษายน 2566

Art and Culture

โปสการ์ดประชาสัมพันธ์

โดย นักศึกษาหมู่เรียน 6511021901

ณ วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ) อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

โดย นักศึกษาหมู่เรียน 6411021901   

Dont' be shy, Contact to us