การพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล

21 hours ago

พัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล ณ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุ และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อศึกษาความต้องการระบบ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ปัจจุบันระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ( NCDs) ดำเนินการพัฒนาขึ้นแล้ว และมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแพทย์ หญิงดวงดาว ศรียากูล และบุคคลากรทางการแพทย์ คลินิกหมอ ครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา

การใช้งานระบบการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนของหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การใช้งานระบบการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนของหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จึงพบ ความต้องการระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งปัจจุบัน การลงพื้นที่คัดกรองผู้สูงอายุ ในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการโดยบุคคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร สาธารณสุข ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ทำการบันทึกข้อมูลใน แบบฟอร์มกระดาษ และรวบรวมนำส่งมายังคลินิกหมอครอบครัว

จากนั้นบุคคลากรทางการแพทย์จะนำข้อมูล มาคีย์ในไฟล์ Excel เพื่อประเมินความถอดถอยของร่างกายของผู้สูงอายุ เมื่อทราบผลการประเมินจะแจ้งผล กลับไปยังผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนของบุคคลากรทางการแพทย์ จึงได้หารือถึงแนวทางการพัฒนา ระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล โดยให้ระบบสามารบันทึกข้อมูลและประมวลการคัดกรองได้ทันที

ดังนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้กำหนดพื้นที่บริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ โครงการบริการวิชาการ "การพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล" ณ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลาขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัลให้กับชุมชนคลองศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อสร้างระบบมอนิเตอร์สุขภาพมวลรวมของชุมชนเป้าหมาย เพื่อส่งข้อมูลย้อนกลับ