การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นํ้าพริก

21 hours ago

พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุ และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

โดยผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้คือ ชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพต้นแบบตราสินค้าจากผู้เข้าร่วมโครงการ
วิทยากรบรรยายและผู้เข้าร่วมโครงการ

วิทยากรบรรยายคือ อาจารย์อาทิตย์ ศรีทอง 

การออกแบบตราสินค้าถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในด้านการทำการตลาดให้กับสินค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ชุมชนจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะต้องการจัดให้มีการออกแบบเพื่อผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริก

จึงทำให้ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์น่ารับประทานมากขึ้นและดึงดูดผู้บริโภค เกิดการจูงใจให้กับผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของให้กับคนในชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำพริกให้กับชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง