การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกประคบ

21 hours ago

พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกประคบ

กิจกรรมที่ 3พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกประคบ ณ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุ และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

ปัจจุบันภาครัฐได้พยายามสร้างนโยบาย พัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาประกอบการรายย่อยในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดจน ผู้ที่ตกงาน จึงเกิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่ง โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เมื่อรัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกิดรายได้ของชุมชนในท้องถิ่น ทำให้คนในชุมชนสร้างการรวมกลุ่มดำเนินกิจการ อีกทั้งการผลิตสินค้ามาจากสินค้าเกษตรกรในท้องถิ่นนั้น ๆ มาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เกิดความเข็มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร
วิทยากรบรรยายและผู้เข้าร่วมโครงการ

ชุมชนบ้านเนินหัวโล้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้าง มีความถนัดในงานหัตถกรรม โดยเฉพาะงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ ไม้กวาด เปลญวน และไข่เค็ม โดยใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักมารวมกลุ่มกันทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล สภาพพื้นที่ของชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรที่หลากหลาย เมื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร ก็สามารถลดต้นทุนในด้านวัตถุดิบได้ ปัจจุบันชุมชนมีการทำลูกประคบสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย ทั้งทำเพื่อใช้เองและทำเพื่อจำหน่าย เพราะใช้ต้นทุนน้อย สามารถทำเองได้ภายในครัวเรือน ซึ่งทางชุมชนยังไม่มีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์

ดังนั้นหากลูกประคบสมุนไพรของชุมชนบ้านเนินหัวโล้ หมู่ที่ 5 มีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่น่าสนใจ มีความแตกต่างกับสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญา และสามารถเพิ่มคุณค่าจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น

และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางสาขาได้มีการติดตามรายได้ของชุมชนหลังจากเข้าร่วมโครงการ พบว่า ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 78.57

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรให้กับชุมชนบ้านเนินหัวโล้ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร