ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ  4 ก.ค. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 1082

วันที่ 4 ก.ค. 67 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยได้รับเกียติรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ กรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex