ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

โพสต์เมื่อ  12 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 298

วันที่ 10-11 มกราคม 2566 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียติรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บรรยายในหัวข้อ “รู้จักสื่อ รู้ทันสื่อ ปัญหาการใช้สื่อ เสพสื่อ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน” นายพชร มาเทียน รองนายแพทย์สาธารณสุข สำงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายในหัวข้อ “ใช้สื่ออย่างไรให้สนุก ไม่เสี่ยงคุก” ความรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อและสิทธิส่วนบุคคล นายแพทย์พัฐกร ศรีสุข นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า บรรยายในหัวข้อ “รู้ทันเรื่องสุขภาพ และความงามอย่างไรไม่ถูกหลอก” และกิจกรรม Workshop “เจาะลึกประเด็นร้อน ทันคน ทันสื่อ ทันเหตุการณ์” หัวข้อ “เธอ เขา เรา ฉัน” เข้าใจความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับการเท่าทันความคิดของตนและสังคม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะวิทยากรจาก กสทช. โดยมีแกนนำคนทันสื่อ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex