คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) คลิกดูรายละเอียด

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.2/2564

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.1/2564


คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลทางด้านงานวิจัย
วจก.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คลินิควิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัชรชกร กรรมการสภา
QA-สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี