ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.2/2564

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.1/2564

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ2/2564

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ1/2564


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คลินิควิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัชรชกร กรรมการสภา
QA-สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยคณบดี รองคณบดี
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404