ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการใช้เงินงวดที่ 1-3
สัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR
แผนการใช้เงิน งวดที่ 1-3
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR
ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1-3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของโครงการ
ข้อกําหนดและขอบเขตของงานวิจัย(TOR)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 Admissions
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2 Portfolio
แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2560
คณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ" ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 29 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์