- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/mangt.pcru.ac.th
สรุปองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด
ผลการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management เรื่อง การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอในการประชุมวิชาการจากอาจารย์ที่ได้เคยนำเสนอบทความวิจัยในเวทีต่างๆ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง โครงการราชภัฏวิชาการ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" จึงขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 2-3 เมษายน 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 คณะวิทยาการจัดการ สงวนลิขสิทธิ์