คณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ" ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 29 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์