ขออนุญาตขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณประมาณแผ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารบรรยายเพิ่มเติม โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานการใช้เงินงวดที่ 1-3

สัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR


สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาและอาชีพ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียน SAR
วจก. จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ"
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "Start Up เริ่มต้นสู่ธุรกิจ"
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "การบริการด้วยหัวใจ"
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "เปลี่ยนมุมมอง ความคิด สู่ความสำเร็จในธุรกิจ"