รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding)

ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 การนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ ภาคบ่าย คลิกดูรายละเอียด

ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 การนำเสนอบทความภาคบรรยาย ภาคบ่าย คลิกดูรายละเอียด

ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ภาคบ่าย คลิกดูรายละเอียด

ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ภาคเช้า คลิกดูรายละเอียด


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คลินิควิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัชรชกร กรรมการสภา
QA-สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยคณบดี รองคณบดี
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404