ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติราชการและการสร้างเวิร์กโฟลว์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาและอาชีพ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียน SAR
วจก. จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ"
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "Start Up เริ่มต้นสู่ธุรกิจ"
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "การบริการด้วยหัวใจ"
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "เปลี่ยนมุมมอง ความคิด สู่ความสำเร็จในธุรกิจ"
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPoint
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ "อบรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560"
สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเทคโนโลยีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม"
คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ
ร่วมงานจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
KM 2559 : ผศ. รุ่นพี่ ชี้แนะรุ่นน้อง และการบริหารงบประมาณงานวิจัย