คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ
ร่วมงานจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
KM 2559 : ผศ. รุ่นพี่ ชี้แนะรุ่นน้อง และการบริหารงบประมาณงานวิจัย