อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.เจน จันทรสุภาเสน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

อ.ดร.แก้วตา ผิวพรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

อ.ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว

อาจารย์ประจำหลักสูตร
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

อ.ดร.ปาณิสรา คงปัญญา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

สาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration Program

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีชื่อปริญญาและอักษรย่อดังต่อไปนี้
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Business Administration)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

4. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2563 การพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินงานและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรวดเร็วองค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ดังกล่าวโดยการพัฒนาและศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันได้นอกจากองค์กรยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วย การพัฒนาหลักสูตรนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยมียุทธศาสตร์หลักในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง ?

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และสามารถในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การพัฒนาองค์กร รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถทำงานในตำแหน่งผู้บริหารในองค์กร ได้เป็นอย่างดี และสามารถประกอบวิชาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการขั้นสูง หัวหน้าสำนักงาน

80%

ผู้บริหารในภาครัฐและเอกชน

90%

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

70%

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

85%

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

75%

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

90%

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

80%