จุดเด่นของสาขาบริหารธุรกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

มุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน บนพื้นฐานข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน

มีโครงการศึกษาดูงานของบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเรียนอย่างไร?

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการจัดการทางธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด(Marketing) การบริหารคน(HR) การตลาดออนไลน์(Online Marketing) การขนส่ง(logistic) ทั้งทางด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถไปทำงานได้หลายด้าน เช่น นักการตลาด , พนักงานการเงิน , พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาด , นักพัฒนาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ , นักออกแบบเว็บไซต์ , พนักงานด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า หรือ ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น

จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง?

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และสามารถในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การพัฒนาองค์กร รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถทำงานในตำแหน่งผู้บริหารในองค์กร ได้เป็นอย่างดี และสามารถประกอบวิชาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์
2. นักวิจัย
3. นักวิชาการขั้นสูง
4. หัวหน้าสำนักงาน
5. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ
6. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
7. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
9. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
10. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
11. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
12. และอื่นๆ