โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการบริการวิชาการของสาขานิเทศศาสตร์ ชื่อโครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน" จัด ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และ 6 มีนาคม 2563 บูรณาการกับรายวิชา MSCA508 การวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์