แนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม 1

วันที่ 6 มี.ค.62 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "แนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม 1" ให้กับ คณาจารย์ภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และ ดร.อำพล ชะโยมชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ.ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ