กิจกรรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์และการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรภายในคณะ

วันนี้ (28 มิ.ย.61) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองสิทธิ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มาให้ความรู้ด้านการขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากบทความวิจัย/บทความวิชาการ/เอกสารประกอบการสอน/ตำรา ฯลฯ ณ. ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ