คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และอาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี 2560 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รางงวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าอาชีพเพาะกล้าความรู้สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สาขาวิชาการจัดการ