โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (7 มี.ค.61) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการเสนอขอการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ที่ต้องนำมาประกอบในการทำวิจัย โดยได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธ บ่อแก้ว กรรมการและเลขานุการ และ คุณศันสนีย์ ชำนิเขตร์กิจ ผู้ประสานงาน คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อยื่นขอพิจารณษ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มาที่คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ