เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ (21 ก.พ. 61) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ อดีตหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรทั้งภายนอกและภายในเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ