งานนโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (ปรับปรุง11ต.ค.61)