ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ  3 ก.ค. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 474

วันที่ 3 ก.ค. 67 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียติรจาก อาจารย์ฐิติยาวรดา กันภัย เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex