ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.ภาคฤดูร้อน/2564
ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.2/2564
ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคกศ.ปช.1/2564
ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ2/2564
ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ1/2564
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนวิจัย-งบ2564
แบบเสนอวิจัยงบคณะ-ปีงบ-64-แผน
แบบเสนอวิจัยงบคณะ-ปีงบ-64-เดี่ยว
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลิกดูรายละเอียด
วีดีโอสื่อรณรงค์สร้างสำนึกพลเมือง คลิกดูรายละเอียด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding)
ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 การนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ ภาคบ่าย คลิกดูรายละเอียด
ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 การนำเสนอบทความภาคบรรยาย ภาคบ่าย คลิกดูรายละเอียด
ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ภาคบ่าย คลิกดูรายละเอียด
ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ภาคเช้า คลิกดูรายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการหนังสือเพื่อเสริมทักษะ
การประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิชาการ2020
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยKMคณะวิทยาการจัดการ2562
หนังสือสัญญาเช่ารถ
บันทึกข้อความขออนุญาตเช่ารถ
ฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ-งบประมาณ-2562
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ-ปีงบประมาณ-2562
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
ปฏิทินทุนสนับสนุนการวิจัย
เล่มสรุปสังเคราะห์องคฺ์ความรู้การวิจัยและบริการ2560
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ
ขั้นตอนการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
พรบ.ลิขสิทธิ์-ฉบับที่-2-2558
พรบ.ลิขสิทธิ์-2537
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยรุ่นใหม่-สกว.61
เล่มสรุปผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขออนุญาตขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณประมาณแผ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เอกสารบรรยายเพิ่มเติม โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานการใช้เงินงวดที่ 1-3
สัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR
แผนการใช้เงิน งวดที่ 1-3
แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR
ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1-3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของโครงการ
ข้อกําหนดและขอบเขตของงานวิจัย(TOR)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 Admissions
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2 Portfolio
แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2560
คณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ" ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 29 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์