อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ

ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์วิมลวรรณ วงค์ศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีชื่อปริญญาและอักษรย่อดังต่อไปนี้
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Business Computer)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

4. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นหลักสูตรที่มุ้งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และหลักการทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการสอนหลักการการทําธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนําความร้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์รวมกับความร้ทางด้านธุรกิจ เพื่อมีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทําระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ ตลอดจนบริหารจัดการให้มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ้งเน้นทักษะการทํางานเป็นทีม และความรับผิดชอบในการทํางาน

เรียนอะไรบ้าง ?

สาชาวิชานี้ เป็นการศึกษาใช้สารสนเทศในธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจการใช้สารสนเทศ ดังนั้น นักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานด้านธุรกิจและบริหารและวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุดเด่นของสาขา นักศึกษาสามารถเลือกเน้นความสามารถที่เป็นทักษะ ที่จริงด้านต่างๆดังนี้

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

60%

การเขียนโปรแกรมตามแนวคิด UML ด้วยภาษา JAVA และ C#

70%

การออกแบบและสร้างเว็บไซต์

70%

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

60%

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

60%

กราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดีย

70%

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านสำนักงาน

60%

ทำไมตัดสินใจมาเรียนสาขานี้ เรียนแล้วได้อะไร เรียนจบไปอยากทำงานอะไร มาฟังพี่ๆ เล่าให้ฟังกัน...

จัดทำโดยนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14.25 น.

แนะนำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ