ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย


24 พ.ย. 2565 348
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี บุญธรรม นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา วิลัยแก้ว นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับห่วงโซ่มะขามในรูปแบบสะดวก เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่เชื่อมโยง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์