โครงการสัมมนา แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤต


20 ก.ย. 2565 356
วันที่ 14 กันยายน 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ จัดโครงการสัมมนา แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศิร วรพรชัยยนต์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทวี.สถาปัตย์ จำกัด มาให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิทยากรจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ