โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE)


20 ก.ย. 2565 210
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ