ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสาขาวิชาการบัญชี โครงการอบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ (TFRS for NPAEs) ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


9 ก.ย. 2565 44
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสาขาวิชาการบัญชี โครงการอบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ (TFRS for NPAEs) ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย