โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ


10 ส.ค. 2565 79
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการทดสอบ TOEFL ITP โดยได้รับเกียติรจากอาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ และอาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ