โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด


10 ส.ค. 2565 74
วันที่ 3 สิงหาคม 65 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียติรจาก อาจารย์สุพัตรา โยมงาม ติวเตอร์สถาบันภาษา i-House Khon Kaen เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ