คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


15 ธ.ค. 2560 287
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อประชุมและหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของเครือข่ายฯให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาของระดับคณะและมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์