โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 2)


1 ส.ค. 2565 76
วันที่ 1-2 สิงหาคม 65 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดยได้รับเกียติรจาก อาจารย์สุพัตรา โยมงาม ติวเตอร์สถาบันภาษา i-House Khon Kaen เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ