โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมทักษะดิจิทัล


1 ส.ค. 2565 287
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?อบรมทักษะดิจิทัล? ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียติรจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์สนธยา วันชัย สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อการสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์