โครงการอบรม ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4


8 ก.ค. 2565 178
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม ?ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ? สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาในการทดสอบ TOEFL ITP ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ และอาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ