ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ปี 2564


16 มิ.ย. 2565 148
วันที่ 15 มิถุนายน 65 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา และอาจรย์สิราวิชญ์ กีรติอุไร เป็นกรรมการ ร่วมตรวจประเมิน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ