ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปี 2564


17 มิ.ย. 2565 152
วันที่ 16 มิถุนายน 65 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสินี ธิระธรรมสรณ์ กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ