ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี ปี 2564


20 มิ.ย. 2565 138
วันที่ 20 มิถุนายน 65 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑีรา อาษาศรี และ อาจารย์ ดร.ธิดารักษ์ ลือชา กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ