ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2564


21 มิ.ย. 2565 131
วันที่ 21 มิถุนายน 65 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ และ อาจารย์ สุพจน์ เกตุดาว กรรมการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้อง 15406 คณะวิทยาการจัดการ